Home Byty - prodej, pronájem Byty na prodej Podíl id. 3/4 na bytové jednotce - Kvítkovice u Otrokovic

Podíl id. 3/4 na bytové jednotce - Kvítkovice u Otrokovic

Zlínský kraj
29. 1. 2024 - 10:17
Nejvyšší nabídka

Popis

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, zastoupená Mgr. Karolínou Dvořákovou, ohlášeným společníkem, jako insolvenční správce dlužnice Markéty Šrottové, nar. 18. 12. 1975, bytem Otrokovice, SNP 1177, PSČ 765 02 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji spoluvlastnického podílu ve výši 3/4 na nemovitých věcech uvedených v soupisu majetkové podstaty dlužnice pod položkou č. 1 oddíl I. Nemovitý majetek, tj.:

Podíl o velikosti Id. ¾ na nemovité věci:

- jednotka č. 1177/16, byt, vymezená v budově č.p. 1177, Kvítkovice, která stojí na pozemku parc. st. č. 376, o výměře 380 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV 3785, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 656/16057 na společných částech domu čp. 1177 a pozemcích parc č. st. 376 vzhledem k celku

Vše zapsané na LV č. 3792 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Otrokovice, pro katastrální území Kvítkovice u Otrokovic, obec Otrokovice

(dále jen „předmět prodeje“).

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 1. 3. 2024 v 15,00 hodin. Více informací včetně znalecého posudku je možno nalézt na stránkách www.spravcibrno.cz

Základní údaje

Oblast inzerce
Zlínský kraj
Druh inzerátu
soukromá inzerce
Číslo inzerátu
53300929512322777745
Nejvyšší nabídka

Podíl id. 3/4 na bytové jednotce - Kvítkovice u Otrokovic

Zavřít Zavřít
Prodávající
Zrůstek a partneři v.o.s.
Pošlete uživateli zprávu
0 / 1000

Nahlásit inzerát

Zavřít Zavřít
0 / 2000
Děkujeme za zpětnou vazbu! Inzerát byl nahlášen!